top of page
_DSC0040.jpg

Dette jobber vi mot - våre mål og verdier

På Øver Bortn gård vil vi:
 • Benytte gårdens unike beliggenhet i tilrettelegging av praktiske og meningsfulle aktiviteter. «Å lære ved å gjøre» er en vesentlig del av tilbudene. Vi ønsker å tilrettelegge for gårdsaktiviteter og fine tur- og friluftsopplevelser i nærområdet. Dette vil vi gjøre ved å:

  • Utarbeide årshjul og aktivitetsplaner for brukerne

  • Benytte praktiske aktiviteter til å oppfylle kompetansemålene i læreplan.

 • Være en innovativ aktør som bidrar til å løse ulike utfordringer i samfunnet. Dette kan bl.a. være sosiale og miljømessige utfordringer. Dette vil vi gjøre ved å:

  • Samarbeide med kommuner, faginstitusjoner, frivillige organisasjoner og andre aktører som innehar kompetanse om ulike brukergrupper og deres behov

  • Samarbeide med statlige og private aktører for å finne bærekraftige og miljøvennlige løsninger ved å benytte gårdens ressurser. Et eksempel på dette er bruk av beitedyr til å rydde vegetasjon f.eks. under kraftlinjer. Beiterydding kan erstatte noe av det manuelle ryddearbeidet. Da vil drivstoffutslipp fra maskiner og transport av arbeidskraft til og fra området reduseres. Sikkerheten til arbeidstakerne som rydder skog i ulent terreng ivaretas ved at geita klatrer og beiter i disse områdene. I tillegg utnyttes en ressurs som senere skal bli til et produkt i form av kjøtt og skinn. Støy fra maskinelt arbeidet unngås. Og så er boergeita et rolig og sosialt dyr som er med og bidrar til en mer innholdsrik turopplevelse for folk som ferdes forbi. Beitedyrene er en verdifull ressurs for friluftslivet og turismen. 

 • Tilby forutsigbare kvalitetstilbud og kvalitetsprodukter. Dette vil vi gjøre ved å:

  • Evaluere tilbudene og produktene ved gården for videre å revidere og forbedre vår internkontroll og våre rutiner knyttet til tilbudene og produktene ved gården

  • Holde oss oppdaterte og etterstrebe kompetanseheving innenfor de tilbudene vi gir og produktene vi selger, ved f.eks. å delta i IPT-nettverk og på aktuelle fagsamlinger.

 • Tilby tjenester og produkter som er i tråd med FNs bærekraftmål, og kommunisere dette til brukerne av tilbudet og kjøperne av produktene.

  • ​Vi vil minimere utslipp knyttet til transport og energiforbruk på gården ved å:

   • Benytte egen dyrket mark til å lage grovfôr til husdyr

   • Benytte egne og nærliggende beiteområder – både i innmark og utmark

   • Minimere kraftfôrforforbruket ved å optimalisere grovfôrkvaliteten

   • Minimere bruk av kunstgjødsel ved å se på ulike alternativer som bl.a. mulige vekstskifter i eng

   • Ta ut ved til oppvarming fra egen skog

   • Etterstrebe bruk av miljøvennlig og fornybare energikilder (har etablert: jordvarme, varmepumpe, planlegges: solcelle).​

  • Vi vil være en bevisst tilbyder, forbruker og produsent ved å:

   • Utnytte egne nærliggende ressurser til å produsere kjekjøtt, hindre gjengroing av kulturlandskapet

   • Selge egne produkter til lokale kjøpere

   • Benytte gjenbruk der det er mulig i utvikling av tilbudene, f.eks. ved renovasjon/nybygg/møblering

   • Minimere matsvinn og bruke den maten som ikke blir spist til dyrefôr

   • Avfallssortering i minimum restavfall, plast, papp, glass og metall og kaldkompost

   • Etterstrebe bruk av svanemerkede og/eller nedbrytbare materialer der dette er et alternativ

   • Benytte gårdens ressurser i undervisning om fornybar energi: Ta i bruk fossen i Bortna og se på mulighet for å benytte solenergi

   • Minimere avrenning av næringsstoffer fra jorda til nærliggende vassdrag: å legge om fra åpen åker til gras er blant de anbefalte strategiene for økt karbonbinding i jord.

FNs bærekraftsmål

Trykk på de ulike målene nedenfor for å lese mer om FNs bærekraftsmål som vi på Øver Bortn gård ønsker å bidra til å ivareta.

bottom of page